Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2017/18

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano", broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17) i članka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija u 2017./2018. akademskoj godini

1. Davatelj stipendije: Općina Ližnjan-Lisignano, OIB: 06978590361, Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano),

2. Uvjeti i postupak natječaja:
• Stipendija se dodjeljuje studentima koji ispunjavanju uvjete određene člankom 3. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11). Pravo na isplatu studentske stipendije ostvaruju studenti koji ne primaju stipendiju od drugih isplatitelja.
• Odbor za društvene djelatnosti općinskog Vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, na osnovi elemenata (članak 7. i 8.) utvrđenih Pravilnikom za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano, obavlja bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj te utvrđuje Listu kandidata. Na osnovi Liste kandidata, općinski Načelnik donosi Odluku o broju i visini stipendija za akademsku godinu. Protiv Odluke općinskog Načelnika može se uložiti prigovor općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano, u roku od 8 (osam) dana od objave.
• Visinu pojedinačnog mjesečnog iznosa stipendije utvrđuje općinski Načelnik na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti općinskog Vijeća ovisno o broju ostvarenih bodova za akademsku godinu, a sukladno ukupnoj masi sredstava planiranoj proračunom za tu namjenu.
• Stipendija se isplaćuje 9 (devet) mjeseci u tijeku 2017./2018. akademske godine, isplatom na žiro račun korisnika stipendije, otvoren kod ovlaštene financijske ustanove.

3. Pristupnici:
• Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, državljani Republike Hrvatske, koji na dan objave natječaja imaju prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano.

4. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na obrascu kojeg priprema Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove Općine Ližnjan-Lisignano i koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije.

Uz obrazac zahtjeva obavezno se prilaže:
• dokaz o državljanstvu pristupnika,
• dokaz o prebivalištu pristupnika,
• potvrda o upisu na redoviti studij,
• potvrda nadležne Porezne uprave o prihodima/dohotku svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenima od iznajmljivanja nekretnina u prethodnoj kalendarskoj godini te o prihodima/dohotku po svim osnovama svih članova zajedničkog domaćinstva ostvarenima u prethodnoj kalendarskoj godini - uključujući i svu maloljetnu djecu zajedničkog kućanstva,
• izvornik ili preslika ocjena u prethodnoj godini školovanja,
• potvrda nadležnog Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, o članovima zajedničkog kućanstva (o sastavu kućanstva),
• ostale isprave temeljem kojih kandidat namjerava ostvariti dodatne bodove sukladno odredbama Pravilnika.

5. Obrazac zahtjeva s prilozima dostavlja se putem pošte na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano), s naznakom “ne otvarati - natječaj za stipendije” ili osobnim dolaskom u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano u uredovno vrijeme sa strankama, odnosno ponedjeljkom i petkom od 7.30 do 10.30 sati ili srijedom od 11.00 do 16.30 sati, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu "Glas Istre", na web stranici Općine Ližnjan-Lisignano i na oglasnoj ploči upravnog tijela. Sa studentima kojima bude dodijeljena stipendija, sklopiti će se ugovor o korištenju stipendije. Sve ostale informacije glede natječaja, mogu se dobiti u naprijed navedenom uredovnom vremenu na broj telefona 052/578-082.

Rok za predaju zahtjeva je zaključno do 10. studenog 2017.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

01.05.2017.    1. MAJ, Svetica
13.05.2017.    Jadreški
28.05.2017.    Run 4 Teran, Šišan
17.06.2017.    Jug na dva kotača
24.06.2017.    20.godišnjica KUD Kuje

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf