Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini

Temeljem članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09- pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17), članka 2. i 9. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10, 03/11), Odluke o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini KLASA: 604- 01/17-01/2 URBROJ: 2168/03-01-18-2 od dana 19.01.2018. godine i Zaključka Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano o prihvaćanju prigovora na predmetnu Odluku o broju i visini stipendija KLASA: 604-01/17-01/2 URBROJ: 2168/03-04-18-5 od dana 31.01.2018. godine, a na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano, dana 05.02.2018. godine, donosi Odluku o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini

U akademskoj 2017./2018. godini Općina Ližnjan-Lisignano će dodijeliti ukupno 56 (pedesetišest) stipendija i to:
- 44 (četrdesetičetiri) stipendija studentima viših godina studija i
- 12 (dvanaest) stipendija novim korisnicima (1. godina studija),
sukladno ostvarenim bodovima i Listi kandidata.

Visina mjesečnih studentskih stipendija koje se isplaćuju korisnicima stipendija, dodijeljenih od strane Općine Ližnjan-Lisignano u akademskoj 2017./2018. godini, ovisi o broju prikupljenih bodova sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10, 03/11) i to kako slijedi:

Studenti viših godina studija:
1. od 335 do 326 bodova - 750,00 kuna
2. od 325 do 316 bodova - 700,00 kuna
3. od 315 do 296 bodova - 650,00 kuna
4. od 295 do 281 bodova - 600,00 kuna
5. od 280 do 246 bodova - 500,00 kuna
6. od 245 do 221 bodova - 400,00 kuna
7. od 220 do 111 bodova - 350,00 kuna
8. 110 i manje bodova - 200,00 kuna

Novi korisnici (1. godina studija):
1. od 255 do 211 bodova - 400,00 kuna
2. od 210 do 131 bodova - 300,00 kuna
3. 130 i manje bodova - 200,00 kuna

Također, obavještvaju se kandidati da će se dana 15.02.2018. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Ližnjan-Lisignano, na adresi Ližnjan, Krasa 7, održati potpisivanje ugovora sa stipendistima za akademsku 2017./2018. godinu. Ukoliko stipendisti nisu u mogućnosti prisustvovati istome, mole se roditelji/rodbina da dođu umjesto njih preuzeti primjerak ugovora.

Studenti koji su 2017./2018. akademske godine upisali 1. godinu studija dužni su sa sobom ponijeti presliku kartice ili broj žiro računa na koji će se vršiti isplata stipendije.

Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini i Lista kandidata nalaze se u prilogu niže:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

21.02.2018.    Edukacija za privatne iznajmljivače
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
01.05.2018.    1.MAJ, Svetica

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf