Natječaj za davanje na privremeno korištenje javne površine na području Općine Ližnjan-Lisignano

Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javne površine raspisuje se za:
 
  1. NASELJE ŠIŠAN
k.č./k.o.

mikrolokacija

 

Namjena

 

Tip naprave

Početna cijena

(u kunama)

Jamčevina

(u kunama)

Vremenski period na koji se javna površina daje na korištenje

dio k.č.br. zgr. 80/2 k.o. Šišan
centar

1.1

Ugostiteljska

Ugostiteljska terasa do max. 30 m2 ispred ugostiteljskog objekta “La Piazza” na adresi Šišan, Centar 54A

2.700,00 kn

810,00 kn

sezonski

(od dana potpisivanja ugovora do 30.09.2019.)

 
Javna površina daje se na privremeno korištenje za razdoblje ljetne sezone 2019. godine (od dana potpisivanja ugovora do 30.09.2019. godine).

Natječaj za davanje javne površine iz točke I. na privremeno korištenje provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od osam (8) dana od dana obave javnog natječaja na web stranici Općine Ližnjan-Lisignano i na oglasnoj ploči upravnog tijela.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
«ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE – NE OTVARAJ».

Ponude moraju prispjeti (biti zaprimljene) u Općinu Ližnjan-Lisignano najkasnije do sata određenog za početak javnog otvaranja ponuda, neovisno o načinu dostave.  
Javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda provesti će se u četvrtak 30.05.2019. godine u 09,30 sati.

Detalji natječaja nalaze se u prilogu.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf