Mjesni odbori

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01,, 129/05,,109/07,, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, i 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, i to za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Statutom Općine Ližnjan (Službene novine 03/09) osnovani su za područje Općine Ližnjan slijedeći mjesni odbori:

1.    Mjesni odbor Ližnjan, za naselje Ližnjan
2.    Mjesni odbor Šišan, za naselje Šišan
3.    Mjesni odbor Valtura, za naselje Valtura
4.    Mjesni odbor Muntić, za naselje Muntić
5.    Mjesni odbor Jadreški, za naselje Jadreški

Mjesni odbor je pravna osoba. Granice mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Djelokrug i ovlasti tijela mjesnog odbora

Tijela mjesnog odbora su:
/ - Vijeće mjesnog odbora
- Predsjednika Vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora može imati do 5 članova s tim da njihov broj mora biti neparan. Mandat predsjednika i članova Vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijeće mjesnog odbora donosi:
1. odluku i izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća,
2. program rada i izvješće o radu,
3. plan malih komunalnih akcija i utvrđenje prioritet u njihovoj realizaciji,
4. saziva mjesne zborove građana,
5. usklađuje suradnju mjesnih odbora sa područja Općine Ližnjan,
6. usklađuje suradnju s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za mjesni odbor,
7. pravila mjesnog odbora,
8. poslovnik o svom radu,
9. financijski plan i godišnji obračun,
10. te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Vijeće mjesnog odbora predlaže:
1. koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Općine Ližnjan,
2. rješenje od interesa za svoje područje u okviru razvojnog plana Općine Ližnjan,
3. prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,
4. brine o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značaja
za područje mjesnog odbora,
5. brine se o zadovoljavanju potrebe stanovnika na području predškolskog odgoja i osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa od značaja za područje mjesnog odbora,
6. prati mjere i akcije za zaštitu i unaprjeđivanje okoliša te poboljšanje uvjeta živote,
7. mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svom području,
8. mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,
9. osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, osnovnog školstva, javnog zdravstva, socijalne skrb, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim ustanovama osnovanim radi zadovoljavanja potrebe stanovnika na svome područja, te predlaže mjere za unaprjeđenje njihova rada,
10. imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i dr.
11. promjenu područja mjesnog odbora,
12. potiče razvoj mjesne samouprave, osnivanje mjesnih odbora i učestvovanja građana u donošenju odluka iz samoupravnog djelokruga općine.

Mjesni odbor Ližnjan
1.    Adriana Peruško, predsjednica
2.    Robert Grbin
3.    Mladen Bubić
4.    Stanko Radulović
5.    Mario Rovis

Mjesni odbor Šišan
1.    Alen Hero, predsjednik
2.    Augusto Dobran
3.    Manuel Biljuh
4.    Aleksandar Paulin
5.    Marino Tromba

Mjesni odbor Valtura
1.    Meri Smoljan, predsjednica
2.    Žarko Komparić
3.    Nadan Ušić
4.    Monika Jukopila
5.    Alen Latin

Mjesni odbor Muntić
1.    Nella Pauro, predsjednica
2.    Davor Pletikos
3.    Nadan Pletikos
4.    Petra Pereša-Poljak
5.    Danijel Grizila

Mjesni odbor Jadreški
1.    Gordana Damjanić Maroh, predsjednica
2.    Igor Ujčić
3.    Silvio Jadreško
4.    Lorena Benčić
5.    Dalibor Jadreško

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.